مقایسه و خرید پنل های پیامک

مشخصات پنل پایه پنل تبلیغاتی پنل پیشرفته
کاربرد مناسب برای کسانی که شماره مخاطب خود را دارند و مایلند به ایشان پیامک ارسال کنند. مناسب برای کسانی که می خواهند با استفاده از بانک شماره هایی مانند کد پستی، سن، جنسیت و ...، تبلیغات داشته باشند. مناسب برای کسانی که مایلند از امکانات کامل پنل استفاده نمایند.
پیامک اولیه رایگان 400 پیامک 700 پیامک 1100 پیامک
پنل دائمی
خط اختصاصی 5000 رایگان
ارسال تکی
ارسال گروهی
ارسال نظیر به نظیر
ارسال در آینده
ارسال تدریجی
پیامک سررسید
دفترچه تلفن
پیش نویس پیامک
لیست سیاه
بازگشت ارسال ناموفق
دریافت پیامک رایگان
تولید سریالی شماره موبایل
امکان خدماتی سازی خط اختصاصی
ارسال از روی نقشه
ارسال منطقه ای
ارسال به کدپستی
ارسال مکان محور ایرانسل (BTS)
ارسال مکان محور همراه اول (LBS)
ارسال سن و جنسیت
ارسال به مشاغل
وب سرویس
ارسال پیامک از طریق URL
انتقال پیامک به موبایل
انتقال پیامک به URL
انتقال وضعیت پیامک به URL
ارسال به بلک لیست مخابرات
ارسال با خط خدماتی اشتراکی
منشی پیامکی (پاسخگوی خودکار)
نظرسنجی
مدیریت کاربران
تعرفه شارژ پیامک پلکانی پلکانی پلکانی
قیمت 59,000 تومان 249,000 تومان 399,000 تومان